Фінансова звітність за 2015 рік

Аудиторський звіт за 2015 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма №1)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма №2)

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом) (Форма№3)

Звіт про власний капітал (Форма №4)

Примітка до річної фінансової звітності(Форма№5)

Додаток до приміток до річної фінансової звітності (Форма№6)